Job Opportunities

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงานระยอง) (1 Position)

Job Description :

จัดการ ควบคุมและดูแลงานด้านความปลอดภัยทุกๆ ด้าน รวมถึงงานด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
• ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรื่อขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
• ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานและจัดทำโครงการ กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
• วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
• ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
• แนะนำ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
• แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
• ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคลากรหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
• เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
• ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ โดยไม่ชักช้า
• รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานQualification :

• การศึกษา ปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือปริญญาตรี
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและมีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย 4 ปี ขึ้นไป
• ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพจากกรมแรงงานฯ
• มีความเป็นผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Officeได้ดี
• ฟัง, พูด, อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายไปที่
โรงงานพิษณุโลก
บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
271 หมู่ 5 ถ.พิษณุโลก-บางระกำ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โทร 055-371-461-2 ต่อ 302
E-mail : gasina_mee@tipcoasphalt.com