Job Opportunities

Officer-Procurement (Construction - 3rd Runway Project) (1 Position)

Job Description :

• ดูแลงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, อะไหล่ (Spare Part) ของเครื่องจักรกลหนัก และรถยนต์ประเภทต่างๆ รวมถึงสินค้าอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• รับและตรวจสอบข้อมูล รวมถึงเงื่อนไขต่างๆจากใบสั่งซื้อของผู้ขอซื้อ
• ติดต่อประสานงานกับ supplier ในการสั่งและจัดส่งซื้อสินค้า จากในประเทศและต่างประเทศ
• หา supplier ใหม่ๆเพื่อเปรียบเทียบราคา
• วางแผนการรับ - ส่งมอบสินค้า
• จัดทำสรุปข้อมูลรายเดือนและรายปีQualification :

• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. มีประสบการณ์จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, อะไหล่ (Spare Part) อย่างน้อย 3 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านงานบริหาร หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปี
• มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, อะไหล่ (Spare Part) ของเครื่องจักรกลหนักในธุรกิจก่อสร้าง ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะการจัดหา เช่น การต่อรอง เร่งรัด การจัดการ และบริหารสัมพันธ์กับคู่ค้า
• มีความซื่อสัตย์สุจริต และเชื่อถือได้
• มีทักษะการวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถวางแผน และจัดลำดับความสำคัญของงานได้
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานเอกสารได้ดี
• มีทัศนคติที่ดี, มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
• สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาติในการขับรถยนต์
• สถานที่ปฏิบัติงาน คือสำนักงานสนาม ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.อยุธยา